Hoe staat het met Recreatiezonering?

De natuur op de Veluwe beschermen en het toch ten volle in bruikleen te geven aan bezoekers die ervan willen genieten, kan dat? Kiezen voor economie of geven we juist ecologie voorrang? De balans te vinden in deze uitersten, is de hoofdvraag voor de recreatiezonering op de Veluwe. Het proces hiervoor is – ondanks COVID-19 – in volle gang. In dit artikel een beknopt verslag:

Met de Noordwest Veluwe als pilotproject in de voorhoede, is de recreatiezonering op de hele Veluwe in volle gang. In drie andere deelgebieden – Zuidwest, Noordoost en Zuidoost Veluwe – is begin dit jaar begonnen met drie series van werksessies met vertegenwoordigers van gemeenten en grondeigenaren. Er wordt, ondanks COVID-19, gewerkt aan concept recreatiezoneringskaarten waarop aangegeven is op welke plekken de natuur de ruimte kan krijgen en waar intensiever gebruik mogelijk is. De kaarten geven inzicht in waar het knelt en waar eenvoudige ingrepen –  zoals het verleggen van een pad- , of grotere ingrepen – het aanwijzen van stiltegebieden- nodig zijn. Wat blijkt, is dat op de meeste plekken op de Veluwe het huidige gebruik niet leidt tot verstoring. De voorlopige zoneringskaarten zullen na de zomer klaar zijn voor bespreking met het Gelders Particulier Grondbezit, de Recron en met koepels van gebruikersgroepen. Daarna zullen deze aan de Veluwealliantie worden gepresenteerd. 

Pilot Noordwest Veluwe
In het gebied Noordwest Veluwe is het proces een stapje verder. Hier wordt op drie terreinen in het gebied gewerkt aan een vertaling van de recreatiezoneringskaart in concrete maatregelen. Er wordt gekeken hoe lokale belanghebbenden betrokken kunnen worden bij het gesprek over welke maatregelen het meest geschikt zijn. Afhankelijk van de COVID-19 maatregelen zullen deze bijeenkomsten nog voor de zomervakantie gehouden kunnen worden. Verplaatsing tot na de zomer is echter niet uit te sluiten. 

Informeren van gemeenten
IVN Natuureducatie verzorgde in 2019 bestuurlijke bijeenkomsten bij de gemeenten in het pilotgebied Noordwest-Veluwe om colleges van B&W te informeren over de problematiek op de Veluwe met betrekking tot stikstof en verstoring, de voorgenomen herstelmaatregelen en het project recreatiezonering. Het IVN gaf op locatie een veldexcursie en natuurcollege en begeleidde aansluitend het gesprek over lokale wensen en zorgen. In april en mei stonden bezoeken aan de 16 gemeentes in de overige deelgebieden gepland. Die zijn vanwege de COVID-19 maatregelen uitgesteld tot na het zomerreces van gemeenten. 

Puzzel
Hans van Altena, projectleider Recreatiezonering bij provincie Gelderland: “We spreken in dit proces met enorm veel verschillende organisaties, ondernemers en natuurlijk ook bewoners. We zien verschillen in perspectief maar ook veel gedeeld belang. Het recreatiezoneringsplan is een complexe puzzel die we in goed overleg met elkaar aan het leggen zijn.” 

Wie besluit?
De formele besluitvorming door Gedeputeerde Staten (GS) over recreatiezonering zal niet eerder dan in 2021 beginnen. Voor die tijd zal GS wel een aantal keer over het onderwerp spreken en de conceptzoneringskaarten als tussenresultaat vaststellen.  Aan besluitvorming door GS gaat steeds een proces van samenwerken, consulteren en informeren  van belanghebbenden vooraf waarbij ook de VeluweAlliantie is betrokken. Het recreatiezoneringsplan dat GS uiteindelijk vaststelt is onderdeel van het Natura 2000 beheerplan en zal bestaan uit een zoneringskaart en maatregelen voor uitvoering van zonering. Het besluit zal ter inzage worden gelegd en open staan voor bezwaar en beroep.  Uitvoering van maatregelen kan daarna starten. 

Recreatiezonering & Natura 2000 Veluwe
Bescherming en herstel van de natuur op de Veluwe is geregeld in het Beheerplan het Natura 2000 Veluwe. Naast forse inzet op het verminderen en tegengaan van stikstofneerslag en natuurherstel van onder meer heide en vennen, wordt met recreatiezonering gewerkt aan het beschermen van de natuur tegen verstoring.  Samenwerkende partijen hierin zijn provincie Gelderland, Veluwe op 1, gemeenten, terreineigenaren, recreatie- en horecaondernemers en belangenbehartigers van gebruikers.