Organisatie Veluwe-op-1

Wie doet wat?

De samenwerking op de Veluwe is een netwerksamenwerking. Niet de hiërarchie bepaalt hoe zaken verlopen, partijen binden zich vrijwillig aan een gemeenschappelijke ambitie en streven naar een gezamenlijke probleemoplossing. Er ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen ongeveer 40 Veluwse partijen en er is de bereidheid om de VeluweAlliantie als het gemeenschappelijke bestuurlijke adviesorgaan te beschouwen.

VeluweAlliantie

De VeluweAlliantie bestaat uit partijen die de ambitie van de VeluweAgenda onderschrijven en een bijdrage willen leveren aan de realisatie van die ambitie. De VeluweAlliantie vergadert vier keer per jaar en bestaat uit afgevaardigden van Veluwse stakeholders. De VeluweAlliantie heeft de rol van afstemmingsorgaan, begeleidingscommissie, klankbordgroep. De VeluweAlliantie stelt het Uitvoeringsprogramma vast en zorgt ervoor dat het gerealiseerd kán worden. Het dagelijks bestuur van de VeluweAlliantie wordt uitgevoerd door de VeluweBoard.

Samenstelling VeluweAlliantie

 • Willem Bijleveld – Onafhankelijk voorzitter
 • Danny Huizer, regio Stedendriehoek / Clean Tech Regio / wethouder Apeldoorn
 • Luc Berris, Grondeigenaren Overleg Veluwe / Natuurmonumenten, provinciaal ambassadeur Gelderland en Utrecht
 • Koert van der Vleuten, Koninklijke Horeca Nederland / ondernemer
 • Wim Oosterwijk, regio FoodValley / wethouder Barneveld
 • Peter Leonhart, ANWB
 • Hans van Beuzekom, LTO Nederland
 • Peter Drenth, provincie Gelderland / gedeputeerde
 • Kees Rutten, Overleg Veluwse Attracties / directeur Leisurelands
 • Rianne Roeters, Grondeigenaren Overleg Veluwe / Staatsbosbeheer, regiomanager Veluwe /Achterhoek
 • Ronald van Veen, regio Noord-Veluwe / wethouder Ermelo
 • Ronald ter Hoeven, regio Zuid Veluwe / wethouder Rheden
 • Joline de Weerdt, IVN, Regiodirecteur Gelderland, Overijssel en Flevoland
 • Joost Gransberg, Grondeigenaren Overleg Veluwe / bestuurder Gelders Particulier Grondbezit
 • René Zweers, HISWA-RECRON / ondernemer

VeluweBoard

Uit het midden van de Veluwe Alliantie wordt een VeluweBoard gekozen van tenminste drie personen. Daarnaast benoemt de VeluweAlliantie een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is tevens ambassadeur van de Veluwe in de regio, Den Haag en Brussel. De board legt verantwoording af aan de VeluweAlliantie. De board is opdrachtgever van het VeluweTeam.

Samenstelling VeluweBoard

 • Willem Bijleveld – Onafhankelijk voorzitter
 • Ronald ter Hoeven, namens de overheden, portefeuille Recreatie & Toerisme
 • Danny Huizer, namens de overheden, portefeuille Natuur
 • Luc Berris, Natuurmonumenten, namens de grondeigenaren
 • René Zweers – HISWA-RECRON, namens de recreatieondernemers

VeluweTeam

Onder de dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VeluweBoard draagt het VeluweTeam bij aan het realiseren van het Uitvoeringsprogramma. Het VeluweTeam vormt de spil tussen de bestuurlijke ambities en de praktische uitvoering. De VeluweAgenda en het Uitvoeringsprogramma zijn daarbij de leidende instrumenten. Het VeluweTeam coördineert, initieert, inspireert, stimuleert, organiseert en ondersteunt de samenwerking aan de gebiedsopgave Veluwe-op-1. Er is periodiek overleg tussen de coördinatoren van de verschillende programma’s of projecten en het VeluweTeam. Het VeluweTeam sluit zich aan bij bestaande Veluwse netwerken (o.a. grondeigenarenoverleg, netwerk ambtenaren Recreatie & Toerisme, erfgoed en cultuur, de verschillende toeristische platforms).

Samenstelling VeluweTeam

 • Janna Brouwer – programmamanager
 • Evert Leusink – procesmanager
 • Judith van Elderen – procesmanager
 • Ilse van den Hout – ondersteuning VeluweTeam
 • Patricia Verhelst – communicatie-adviseur en pr

… aangevuld met projectleiders, proces- en programmamanagers

Veluwse netwerken van professionals en vrijwilligers en coalities van welwillenden

Initiatiefnemers (professional of vrijwilliger) op de Veluwe zoeken zelf -geholpen door het VeluweTeam- de samenwerking met andere initiatiefnemers in het gebied. Coalities van welwillenden ontstaan doordat initiatiefnemers samen dingen willen bereiken op de Veluwe. De partijen maken afspraken over het project en stemmen dit af met het VeluweTeam. Voorbeelden van deze werkwijze zijn het programma Vitale Vakantieparken, de vernieuwing van het fietsknooppuntennetwerk op de Veluwe en het convenant voor glasvezel op de Veluwe.

 • Netwerken en coalities van welwillenden geven uitvoering aan de projecten. Deze projecten kunnen door middel van hosting worden ondergebracht bij partners van de VeluweAgenda zodat kan worden gewerkt met eigen projectorganisatie alsmede eigen budgetten, communicatievormen e.d.
 • Er zijn projecten die niet tot de verantwoordelijkheid van de VeluweAlliantie behoren, maar wel sterk bijdragen aan de ambitie van de VeluweAgenda. Denk aan het Convenant Glasvezel, Beheerplan Natura2000 Veluwe, programma Nationale Parken van Wereldklasse, het programma Vitale Vakantieparken. Deze projecten nemen wij op in het Uitvoeringsprogramma zodat wij actief kunnen zorgen voor de noodzakelijke afstemming en samenwerking ten behoeve van de noodzakelijke synergie voor alle partijen.

Per fase van het project zal de rol van het VeluweTeam veranderen. In de voorbereidende verkennende fase is de rol van het VeluweTeam het grootst. In deze fase moet de coalitie soms nog worden gevormd, de doelen worden bepaald en de strategie en het beoogde resultaat vastgesteld. In de opstartfase van het project heeft het VeluweTeam een centrale richtinggevende regierol terwijl bij de daadwerkelijk start de rol begeleidend is binnen de coalitie. Het VeluweTeam streeft er naar om haar rol zo snel mogelijk te beperken tot ondersteunend door de partners op de Veluwe in hun kracht te brengen. Overigens zal het per project verschillen of en hoe snel deze gewenste rol genomen kan worden.

Ondertekenaars Samenwerkingsovereenkomst