Een gezond eindbeeld

De VeluweAlliantie gaf in 2017 de opdracht aan een speciale Taskforce om zich te buigen over een duurzame bekostiging van het beheer van de toeristisch recreatieve infrastructuur op de Veluwe. In het afgelopen jaar is gekeken naar oplossingsrichtingen en welk draagvlak daarvoor bestaat. Daarbij zocht de Taskforce enerzijds naar langere termijn veranderingen die het fundament leggen voor een gezond eindbeeld en anderzijds naar korte termijn acties die de weg daarheen plaveien.

De Taskforce heeft begin februari een plan van aanpak gepresenteerd aan de VeluweAlliantie. Het doel van de inspanningen daarin is een sterke, financieel volhoudbare, recreatieve infrastructuur met betrokkenheid van alle belanghebbenden. Hiermee bedoelen we dat terreineigenaren, overheden en ondernemers, maar ook gebruikers, samen een steentje bijdragen. Daarbij past dat zij die meebetalen (of helpen) in bepaalde mate mogen meebeslissen over de besteding van bedragen.

Naar verwachting zullen lokale en regionale systemen samen een eenheid vormen. Lokaal is er bijvoorbeeld gezamenlijke inzet in geld en in natura ten behoeve van wat het beste lokaal kan blijven, zoals onderhoud van paden door vrijwilligers. Daarnaast draagt men bij aan wat (financieel) het beste regionaal geregeld kan zijn, zoals een Veluws vignet voor mountainbiken. De realisatie van dit eindbeeld is gericht op 2021. Het kan zijn dat de periode 2022-2025 nodig is om kinderziektes uit de constructie te halen.

Uitvoeringsprogramma

Plan van aanpak

Vanuit de bevindingen in 2018 is de focus gelegd op kansrijke oplossingsrichtingen. Deze worden direct uitgeprobeerd in een proeflab met pilots. Daarnaast moeten de belanghebbende partners nader tot elkaar komen en moeten er meer mensen mee praten en denken. Dit betekent dat er ook gevoelige onderwerpen (heilige huisjes) op tafel komen, zoals besteding van de toeristenbelasting, de efficiëntie van het huidige onderhoud en eventuele (of meer) bijdragen door ondernemers.

Er zal bovendien aandacht zijn voor gezamenlijke ambities ten aanzien van de gewenste kwaliteit in de toekomst. De huidige financiële opbouw wordt beschreven in een huishoudboekje, waar daarna een toekomstig model bij komt. Het eerste deel, met de kosten van de recreatieve infrastructuur, is naar verwachting dit voorjaar gereed. De aanpak (voor 2019) is verbeeld in onderstaand schema. Dit najaar worden de vorderingen geëvalueerd en volgt er een nieuw jaarplan voor 2020 (en 2021).

Werk in uitvoering

Johan Kaspers van Brederode Advies is aangesteld om de uitvoering van de pilots en het organiseren van het draagvlak in goede banen te leiden. Annemiek Riefel en Albertien Perdok van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd rekenen ondertussen aan het huishoudboekje. Zij worden ondersteund door een kleine begeleidingscommissie en een brede klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers uit de vele belanghebbende partijen. De Taskforce heeft haar werk daarmee gedaan en is opgeheven.

De begeleidingscommissie bewaakt het proces, maakt keuzes waar het gaat om het behandelen van de inhoud en bewaakt belangen van de diverse stakeholders. Zij bestaat uit voorzitter Theo Meeuwissen (Geldersch Landschap & Kasteelen), André Licht (Camping De Hertshoorn), Jan Henst (provincie Gelderland), Marieke Fokkert en Wim Kuster (gemeente Ede) en Bas Nijenhuis (VeluweTeam). De commissie vergadert grofweg eens per twee maanden en bereidt de bijeenkomsten van de klankbordgroep voor, die tweemaal per jaar bij elkaar komt.

Meer informatie is te verkrijgen via Johan Kaspers, 06-13517163 of kaspers@brederodeadvies.nl, en via Annemiek Riefel, 06-15640284 of riefel@ruimteenvrijetijd.nl.

Overzicht eigenaren uit het Huishoudboekje

De Begeleidingscommissie in overleg