Masterplan IJsselvallei


De westelijke IJsselvallei, tussen Dieren en Hattem, is een prachtig gebied met een mooie opgave als het gaat om het versterken van de kwaliteit van lucht, bodem en water, het kansen bieden voor agrarisch ondernemerschap, het beleven van het gebied door eigen inwoners en het versterken van (cultuur)toerisme. Om deze grote maatschappelijke opgaven en inspirerende initiatieven aan elkaar te koppelen is een plan ontwikkeld: Het Masterplan IJsselvallei.

Koppelkansen
Het Masterplan IJsselvallei is een vertrekpunt voor een verdergaand gebiedsproces. Het koppelt grote gebiedsopgaven zoals klimaatadaptatie en -mitigatie, doorontwikkeling landbouw en versterken biodiversiteit en de ontwikkeling van (cultuur)toerisme en leefbaarheid aan kleine(re) lokale initiatieven. Het is een uitnodiging naar het gebied om kansen te benutten. Kansen voor boeren, kansen voor waterbeheerders, kansen voor recreanten en toeristen. Maar ook kansen voor de bewoners van het gebied om lopende initiatieven te versnellen of te verbreden door de samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden als gemeenten, provincie of waterschap.

Samen
Het gebied aan de oostelijke flank van het Veluwemassief biedt veel mogelijkheden om enerzijds de toeristenstroom op de Veluwe te ontlasten en anderzijds de IJsselvallei een economische en ruimtelijke kwalitatieve impuls te geven. De totstandkoming van het plan was een participatief proces. In – veelal digitale – werkateliers kwam een groot aantal stakeholders bij elkaar. De betrokkenheid bij zowel bestuurders als bij inwoners en ondernemers was groot.

Hoe verder?
Het Masterplan IJsselvallei is een uitnodigingsagenda voor het gebied. Partijen gaan nu aan de slag met de uitvoering. Het uitvoeringsplan moet aansluiten bij bestaande initiatieven en gezamenlijke opgaven. Die samenwerking biedt kansen om kleinere initiatieven, die bijdragen aan de ambitie van het Masterplan, versneld te realiseren. Een voorbeeld zijn korte ketens tussen een aantal agrariërs en zorginstellingen, zodat ouderen gezond en lekker voedsel eten uit de directe omgeving. Maar ook het verwerken van lokaal gewonnen hout in streekeigen producten is een goed voorbeeld.

Lees hier het masterplan IJsselvallei

Meer weten?
Wie graag meer wil weten over het masterplan, kan terecht bij projectleider Shavonne Korlaar: s.korlaar@voorst.nl