Recreatiezonering: natuur beschermen én beleven

Op 12 november presenteerde de provincie Gelderland het Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe. Een plan om recreatie en natuur met elkaar in balans te brengen. Daarmee wordt kwetsbare natuur ontzien en blijft goede recreatie mogelijk. Provincie, terreinbeheerders en gemeenten werkten samen aan de totstandkoming van het plan.

Belangrijk onderdeel is de zoneringskaart. Die geeft in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuur. Voor de uitvoering van het plan zijn er zoneringsmaatregelen. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn het verleggen en sluiten van paden, aanpassen van routes en tijdelijke omleiding tijdens het broedseizoen. Maar ook het verbeteren of realiseren van recreatieve voorzieningen als een wildobservatiepunt of een nieuwe uitkijktoren. Recreanten worden beter geïnformeerd over de toegangsregels in gebieden en tenslotte wordt waar nodig handhaving meer ingezet.

De komende weken kunnen alle betrokken organisaties reageren op het plan. In 2022 start de vaststellingsprocedure door Gedeputeerde Staten van Gelderland. In februari/maart 2022 is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het volledige recreatiezoneringsplan, de zoneringskaart en een samenvatting zijn te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl