Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld

17 mei 2022 – Gedeputeerde Staten hebben het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot en met 31 maart 2022 konden belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan. Daarvan maakten 116 mensen en organisaties gebruik. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Het vastgestelde plan en de reactienota zijn te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

Natuur beschermen én beleven
De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

Daarnaast is door de provincie, in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten, een Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie. Met de constructieve input van tal van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan.

Wat houdt het plan in?
Op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld de stuifzanden, worden planten en dieren beschermd door ze meer rust te bieden. Waar nodig worden paden en routes verlegd. Op andere plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en extra voorzieningen aangelegd. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen leiden.