Regio’s Oost presenteren zich in Den Haag

De vier Gelderse en Overijsselse regio’s Cleantech, FruitDelta Rivierenland, Zwolle en Veluwe presenteerden donderdag 28 november hun Regio Deals aan politiek Den Haag. Dit in aanloop naar 1 december waarop de sluitingsdatum is om voorstellen in te leveren voor de Derde Tranche. De deals dingen mee om geld te krijgen uit de ‘regio-enveloppe’. Hiervoor is dit keer 180 miljoen te verdelen. In de vorige editie werden in het Oosten overeenkomsten gesloten met de FoodValley, Twente en de Achterhoek.

Commissaris van de Koning Andries Heidema van Overijssel: “Er zit enorm veel energie in de regio. Dat blijkt wel uit de ingediende voorstellen. Ook aan daadkracht ontbreekt het niet, maar er zijn uitdagingen waar we zonder een duw in de rug van het rijk niet uit komen”.

Commissaris van de Koning John Berends van Gelderland: ‘De uitdagingen liggen vooral op het gebied van duurzaamheid, economie, werkgelegenheid en onze leefomgeving. Deze vier voorstellen helpen Overijssel en Gelderland om ook voor de toekomst de welvaart en het welzijn voor hun inwoners te kunnen verbeteren.”

 

De belangrijkste uitdagingen van de Veluwe samengevat in de Regiodeal Veluwe die begin december 2019 is aangeboden in Den Haag.

Fruitdelta Rivierenland

Een ongekend vruchtbare delta. Het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Een veerkrachtige, maar ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt het gebied, en de grootste ‘energieslurper’ van Gelderland en door het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen, circulaire ketens en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie) moeilijk tot stand komen. In diverse kernen staat het voorzieningenaanbod onder druk. Daarnaast telt onze regio veel laagopgeleiden en -geletterden en arbeidsmigranten. De regio vraagt het Rijk om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken.

Veluwe

De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa. Ruimte is schaars in de regio en de natuur kwetsbaar. De Veluwe wil een korte termijn aanpak realiseren voor de stikstofproblematiek op de Veluwe. Daarbij wil de regio toerisme verduurzamen, recreatiedruk managen en sociale problemen op vakantieparken aanpakken. Hiervoor wil de regio met het Rijk een Veluwewet creëren die zorgt voor flexibiliteit in de wetgeving rondom wonen. De regio vraagt voor dit plan experimenteerruimte en 28 miljoen euro van het Rijk.

Cleantech Regio

Cleantech Regio zet met haar Regio Deal in op het realiseren en structureel verbeteren van een groene, duurzame en inclusieve economie. Dat betekent het verbeteren van de balans tussen industrie en leefomgeving, het creëren van een vraag gestuurd opleidingsaanbod en het binden en ondersteunen van bedrijven in hun duurzame groei. Innovatie door bedrijven en kennisinstellingen neemt hierbij een belangrijke rol in, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van schone technologie. Naast de regionale inzet van vele miljoenen euro’s vraagt de regio om experimenteerruimte, kennisuitwisseling en een financiële bijdrage van het Rijk voor een circulaire economische groei. Deze economische ontwikkeling is gericht op het versterken van de brede welvaart, waarin bijzondere aandacht is voor het welbevinden van onze inwoners en onze (groene) leefomgeving. Er wordt samen met bedrijven en inwoners ingezet op Groene Groei om verduurzaming zoals het gebruik van restwarmte van de papierindustrie in Eerbeek-Loenen. De regio vraagt voor dit plan 28 miljoen euro van het Rijk.

Regio Zwolle

De centrale opgave van Regio Zwolle is om de groei van de regio duurzaam verantwoord mogelijk te maken in de balans tussen stad en land, tussen economische ontwikkeling (versterking economische structuur van het MKB) en brede welvaart (ontwikkeling van de middenklasse). Met gelijkwaardige voorzieningen, voldoende mogelijkheden voor recreatie en cultuur en met behoud van natuur en landschap. De verdere vooruitgang van Regio Zwolle moet niet alleen zichtbaar zijn in de statistieken, maar ook gevoeld worden door onze inwoners en bedrijven. De regio vraagt van het Rijk 14 miljoen euro investeringsgeld, open data (ten dienste van het MKB) en experimenteerruimte.