Rijk investeert in Veluwe via Regio Deal Veluwe

Het kabinet heeft zich uitgesproken over de derde tranche van de Regio Deals. Van de te verdelen €180 miljoen onder verschillende regionale projecten in het land gaat er € 12,5 miljoen
naar de Regio Deal Veluwe.

Willem Bijleveld, voorzitter van de VeluweAlliantie, reageert verheugd op deze uitkomst: “Een aantal ambities die wij vanuit onze Veluwe-samenwerking hebben geformuleerd in onze Veluwe Agenda, krijgt een impuls door de extra mogelijkheden die de Regio Deal biedt. Het Rijk bevestigt met het honoreren van onze voorstellen dat we de goede koers aanhouden voor een sterkere Veluwe waarbij de balans tussen toeristische beleving en verbeterde biodiversiteit bewaken.”

Ook de stuurgroep Vitale Vakantieparken is blij met de steun van het Rijk. Voorzitter van de stuurgroep burgemeester Henk Lambooij: “De regiodeal geeft onze aanpak een belangrijke duw in de rug. Hiermee kunnen we de noodzakelijke transformaties van parken versnellen en zullen we de middelen inzetten om samen met ondernemers en eigenaren de vakantieparken te verduurzamen en gereed te maken voor de energietransitie”.

Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Met de toekenning van deze financiële middelen laat Den Haag zien hoe belangrijk de ontwikkelingen op de Veluwe zijn. We moeten veel gaan doen en dat is nu nog beter mogelijk geworden. De regio verdient dat!”

Regio Deal Veluwe

Het Veluwse bod voor de Regio Deals zet in op het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen waar de Veluwe voor staat. Daarbij bouwt het voort op de Veluwe Agenda en op het programmaplan Vitale Vakantieparken, waarbij de actualiteit rond de stikstofdepositie niet uit het oog verloren wordt. De rode lijn in de voorstellen is het behouden en herstellen van de
biodiversiteit. De Veluwse partners willen de balans tussen de verschillende functies op de Veluwe verbeteren via vier programmalijnen:

1. De Veluwse partners werken actief aan beheer en herstel van de natuur, ook in relatie tot andere functies als recreatie en landbouw. Daarbij valt er veel te winnen door optimalisering van
het ruimtegebruik
op de Veluwe. Een herschikking en transformatie van functies maakt het mogelijk de ruimte op de Veluwe beter te benutten, te komen tot betere combinaties van functies zodat ze elkaar versterken.

2. De Veluwse partners creëren logische toegangspoorten naar de Veluwe, van waaruit bezoekers als vanzelf de meest gewenste routes kunnen volgen om het gebied te ontdekken. Zo sturen we de recreatie op de Veluwe bij en voorkomen congestie op populaire locaties en zorgen dat kwetsbare natuur wordt ontzien: bestemmingsmanagement.

3. Versnelling in de verduurzaming van de recreatiesector op de Veluwe: meer e-mobiliteit, verbetering van de biodiversiteit op recreatiebedrijven, meer productie van duurzame energie,
meer circulariteit. De Veluwe wordt een bestemming waar bezoekers op een duurzame wijze genieten van een rijke natuur en een excellent verblijf.

4. Een ondersteunend pakket aan wet- en regelgeving maakt effectieve oplossingen mogelijk voor de ruimtelijke, organisatorische en bestuurlijke opgaven op de Veluwe. Met het Rijk onderzoeken de Veluwse partners welke aanpassingen nodig zijn en hoe die zijn te verwezenlijken. Daarbij wordt gedacht aan een overkoepelende ‘Veluwe-wet’ om ruimte en flexibiliteit te creëren.

De regio heeft voor dit plan experimenteerruimte en € 28 miljoen van het Rijk gevraagd en daarvan is nu €12,5 miljoen toegezegd. De komende periode wordt gebruikt om organisatorisch alles te regelen zodat er daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met de vier programmalijnen. Naast deze deal hebben ook de regio’s Zwolle, FruitDelta en CleanTech een Regio Deal gekregen. Dit van de in totaal 14 regio’s in Nederland. Het forse aantal deals in Oost-Nederland, bevestigt de uitspraak van de Wageningen Universiteit in een recent rapport dat de toekomst van Nederland in Oost-Nederland ligt. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen deze deals.

 

Download hier: 
– PERSBERICHT REGIODEAL
– SOK Veluwe Deal
– REGIO DEAL (DOMUS)
– BRIEF OVER DE VOORTGANG

 

De belangrijkste uitdagingen van de Veluwe samengevat in de Regiodeal Veluwe die begin december 2019 is aangeboden in Den Haag en positief is beoordeeld op 14 februari.