Robuuste natuurnetwerken

Om de biodiversiteit van de Veluwe te behouden, is beheer en bescherming noodzakelijk, maar ook het verbinden van verschillende bestaande natuurgebieden met nieuwe natuur of met ecopassages. Er is perspectief voor het realiseren van de Natura 2000-doelen waarin wordt gestreefd naar een leefomgeving waarin bepaalde diersoorten en plantensoorten die thans worden bedreigd een goede kans maken op groei. En natuurlijk wordt door afstemming met het recreatief gebruik de natuurdoelen veilig gesteld. Er bestaat behoefte aan de zogenaamde ‘recreatieve zonering’ van de Veluwe: wat willen we waar en hoe organiseren we dat? Zo proberen we de recreatieve druk beter te beheersen.