Soortenherstel

Investeren in natuurlijk kapitaal

Wespendief [foto: Saxifraga-Mark Zekhuis]

Natuur, landschap en erfgoed vormen de basis voor de aantrekkelijkheid van de Veluwe, het zijn de grote publiekstrekkers. Ze zijn daarmee ook van economische waarde. De kwaliteit van de natuur staat echter onder druk. Er is sprake van achteruitgang van een aantal vogelsoorten waarvoor de Veluwe belangrijk leefgebied is. Dat het met deze vogelsoorten niet goed gaat, geeft aan dat de kwaliteit van de Veluwse bossen, heiden en zandverstuivingen afneemt of dat de gebieden te intensief gebruikt worden waardoor verstoring optreedt. Dit heeft ook gevolgen voor andere soorten én voor de aantrekkelijkheid van de Veluwe voor bewoners en recreanten.

Investeren in de leefgebieden van deze vogelsoorten heeft urgentie. Om de Veluwse biodiversiteit (verscheidenheid aan soorten) op peil te houden, om de aantrekkelijkheid van de Veluwe als natuurgebied te versterken én ook om te voorkomen dat economische ontwikkelingen niet meer plaats kunnen vinden omdat de regelgeving eist dat ook op de kwaliteit van de natuur wordt gelet.

Er is een concreet en effectief plan nodig om het tij te keren: een soortenherstelprogramma. Dit programma draait om zeven vogelsoorten: wespendief, nachtzwaluw, draaihals, zwarte specht, duinpieper, tapuit en boomleeuwerik. Doen we ons best voor deze vogels, dan profiteren daar nog veel meer soorten van. In het soortenherstelprogramma worden natuurmaatregelen en zoneringsmaatregelen opgenomen. De natuurmaatregelen zijn gericht op herstel, inrichting en beheer van het leefgebied van de zeven vogelsoorten. Zoneringsmaatregelen dragen bij aan een goede balans tussen eisen die de vogels stellen aan hun leefgebied en het recreatief gebruik van die gebieden.

Draaihals [Foto: Marijn Nijssen – Stichting Bargerveen]

Een consortium van Sovon Vogelonderzoek, Stichting Bargerveen, Bureau ZET en de Bosgroep Midden Nederland werkt samen met betrokken gebiedspartijen aan een breed gedragen soortenherstelprogramma met voorstellen voor concrete maatregelen voor de periode 2018-2023. Het project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en begeleid door de VeluweAlliantie. Het soortenherstelprogramma heeft pas effect als de maatregelen uitgevoerd worden in de praktijk. De provincie helpt de Veluwse gebiedspartijen daarbij met financiële steun en juridische instrumenten.

Contact

Susan Martens (Bureau ZET) namens het onderzoeksconsortium: Susan Martens.

Meer informatie