Sprinten met draagvlak – in gesprek met Jan de Kleuver

Jan de KleuverIn oktober kreeg Jan de Kleuver, als concerndirecteur verbonden aan de gemeente Apeldoorn, de vraag of hij de rol wilde vervullen van ambtelijk trekker van de Gebiedsopgave Veluwe. Veel Veluwse partijen willen met meer gezamenlijkheid aan de slag met de verdere ontwikkeling van de Veluwe op het gebied van recreatie, natuur en erfgoed. Er gebeurt veel, dat wordt algemeen erkend, maar gebeurt het ook met voldoende regie en daarmee met voldoende synergie? De provincie is bereid om hieraan deel te nemen. Nu biedt ze de kans om aanspraak te maken op extra budget.

De eerste ideeën moeten daarvoor snel binnen zijn bij de provincie, dus heeft Jan een zogenaamd Sprintteam samengesteld om de bestaande ideeën te bundelen tot een Veluwe-Agenda. De datum van 15 januari is genoemd als deadline voor een eerste aanzet en dat verklaart de naam van deze groep. Het Sprintteam bestaat uit Ingrid Kerkhoff (gem. Rheden), Heleen Koornberg (gem. Harderwijk), Evert Leusink (gem. Apeldoorn), Karin Mazier (Noord Veluwe), Bas Nijenhuis (provincie Gelderland), Maarten Riemersma (gem. Ede) en Ernst Jan Peters (gem. Apeldoorn).

Hoe verkrijg je draagvlak?

Jan de Kleuver: “Veel spelers op de Veluwe heb ik al gesproken. Het lukt nooit om iedereen te pakken te krijgen in dit korte tijdsbestek. Vandaar dat we deze Nieuwsbrief in het leven hebben geroepen. De mensen die ik spreek, en dat loopt van wethouder tot directeur van een attractiepark, zijn onverminderd enthousiast over de mogelijkheden van de Veluwe. De hoofdlijn is: er is al veel, er kan zeker een schepje bovenop en laten we dat vooral samen doen. Er moet meer samenwerking komen. We moeten meer gebruik maken van elkaars inspanningen en talenten.”

Wat heb je klaarliggen op 15 januari?

Jan: “In december werken wij als Sprintteam aan een soort schets. Stel je daarbij voor een goede inventarisatie van de thema’s die spelen en die breed gedragen worden. Denk aan digitale bereikbaarheid, de marketing van de Veluwe, de kwaliteit van de vakantieparken. Daarnaast geven we suggesties en noties voor de manier waarop we met die thema’s aan de slag kunnen. Het wordt dus een korte en krachtige eerste aftrap op basis van de reacties die ik heb opgehaald. Heel bewust laten we het bij deze bescheiden aanzet, opdat in samenspraak met partijen op de Veluwe de verdere invulling moet gaan plaatsvinden. Fijn dat veel partijen al hebben aangegeven wat zij willen gaan doen, bijvoorbeeld in het Convenant Toerisme Veluwe of Veluwemanifest.”

Hoe gaat het dan verder?

Jan: “Vanuit de basis die er ligt en die een breed draagvlak kent, gaan we in de maanden daarna twee sporen verder uitwerken. De eerste heeft te maken met het concretiseren van de thema’s. Welke projecten kunnen concreet aan de slag? Wie zijn daarbij de betrokken spelers en wat hebben zij nodig om stappen te zetten. De tweede heeft te maken met het zoeken naar de goede vorm van regie. Hoe haken we beslissers aan zodat er daadwerkelijk knopen kunnen worden doorgehakt? Hoe vergaren we fondsen en hoe regelen we de prioritering bij besteding? Begin maart ligt er dan een uitgewerkte Gebiedsopgave Veluwe die heel concreet input vormt voor de besprekingen in de Provincie.”

Hoe vordert de eerste schets?

Jan: “Inhoudelijk maken we flinke stappen omdat we merken dat de Veluwse partijen eigenlijk veel dezelfde wensen hebben voor de Veluwe. We willen graag de ‘blik van buiten’, de indrukken van bezoekers van buiten de Veluwe, een belangrijke rol laten spelen en we willen dat het verhaal dusdanig inspireert dat partijen als vanzelf willen aanhaken. Ik kan je verzekeren dat zo’n aanpak boeiende en lastige discussies oplevert.”