VeluweAlliantie enthousiast over Masterplan IJsselvallei

De westelijke IJsselvallei, tussen Hattem en Dieren, is een prachtig gebied met een mooie opgave als het gaat om het versterken van de kwaliteit van lucht, bodem en water, het kansen bieden voor agrarisch ondernemerschap, het beleven van het gebied door eigen inwoners en het versterken van cultuurtoerisme. De VeluweAlliantie is heel positief over het plan dat er ligt. Wethouder Wolbert Meijer – voorzitter van de Stuurgroep Masterplan IJsselvallei – is zeer tevreden dat de Veluweboard en de Veluwealliantie zo positief zijn. “Ik bedank iedereen die aan dit plan heeft meegewerkt! Het vormt de basis voor een duurzame verbetering van de kwaliteit van bodem, lucht en water. Nu de visie er ligt, kunnen we aan de slag met een uitvoeringsprogramma.”

Koppelkansen
Het Masterplan IJsselvallei is een vertrekpunt voor een verdergaand gebiedsproces. Het koppelt grote gebiedsopgaven zoals klimaatadaptatie en -mitigatie, doorontwikkeling landbouw en versterken biodiversiteit en de ontwikkeling van (cultuur)toerisme en leefbaarheid aan kleine(re) lokale initiatieven. Het is een uitnodiging naar het gebied om kansen te benutten. Kansen voor boeren, kansen voor waterbeheerders, kansen voor recreanten en toeristen. Maar ook kansen voor de bewoners van het gebied om lopende initiatieven te versnellen of te verbreden door de samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden als gemeenten, provincie of waterschap.

Samen
Het gebied aan de oostelijke flank van het Veluwemassief biedt veel mogelijkheden om enerzijds de toeristenstroom op de Veluwe te ontlasten en anderzijds de IJsselvallei een economische en ruimtelijke kwalitatieve impuls te geven. De totstandkoming van het plan was een participatief proces. In – veelal digitale – werkateliers kwam een groot aantal stakeholders bij elkaar. De betrokkenheid bij zowel bestuurders als bij inwoners en ondernemers was groot.

Hoe verder?
Het Masterplan IJsselvallei is een uitnodigingsagenda voor het gebied. Het is nu aan de partijen om aan de slag te gaan met een uitvoeringsplan. Een plan dat aansluit bij bestaande initiatieven en gezamenlijke opgaven. Ondertussen biedt de samenwerking kansen om kleinere initiatieven, die bijdragen aan de ambitie van het Masterplan, versneld te realiseren. Zoals korte ketens tussen een aantal agrariërs en zorginstellingen, zodat ouderen gezond en lekker voedsel eten uit de directe omgeving. Of het verwerken van lokaal gewonnen hout in streekeigen producten.

Lees hier het Masterplan IJsselvallei