Veluwebreed en vraaggericht, de eerste werkateliers

In de VeluweAgenda 1.0 wordt voorgesteld om te werken naar een instrument dat helpt bij de zoektocht naar meer samenhang en meer focus. Er gebeurt veel op de Veluwe, waar leggen we het zwaartepunt als we kijken naar het geheel van initiatieven en projecten? Dat instrument is de naam Recreatieve Hoofdstructuur kwijt geraakt omdat die term teveel misverstanden opriep en hernoemd tot Veluws Recreatief Netwerk (VRN). In januari zijn twee bijeenkomsten geweest met actieve betrokkenen op de Veluwe waar stappen zijn gezet om de VRN vorm te geven.

Waterrijke Veluwe – 23 januari

In Ermelo kwamen partijen van de Noord-Veluwe samen om te starten met de gezamenlijke zoektocht naar een bindende invalshoek voor dit waterrijke deel van de Veluwe. In de brainstormsessie ‘Kansen voor Water op de Veluwe’ werd geïnventariseerd welke watergerelateerde projecten en plannen er op dit moment spelen langs de Zuiderzeekust. De ca. 40 deelnemers waren afkomstig van terreinbeherende organisaties, recreatie-ondernemingen, kennisinstellingen, gemeenten en overige relevante stichtingen en organisaties.

ermelo-03-webDuidelijk werd dat er een enorme hoeveelheid ideeën is voor verdere ontwikkeling van het gebied. Gaandeweg de middag vond een kanteling in het gesprek plaats van het delen van informatie over de projecten en plannen die er zijn in de diverse gemeenten, naar het nadenken over de vraag wat er leeft bij de doelgroepen zelf: welke vraag en wensen hebben zij en wat is er dan nodig om tot een goede kwaliteitsslag te komen? Van aanbodgericht denken moet de Veluwe verschuiven naar vraaggericht denken. En van versnipperd aanbod moet worden gewerkt naar aanbod dat meer in samenhang het verhaal vertelt van dit Veluwedeel. Daarbij is meer samenwerking cruciaal.

Hoe gaan we verder?

  • Er wordt een extra bijeenkomst georganiseerd voor uitsluitend ondernemers om zo ook hen de kans te geven goed te kunnen meedenken.
  • Regio Noord-Veluwe organiseert een volgende bijeenkomst waarin verder wordt gewerkt aan samenhang in relatie tot het thema water. Meer informatie verschijnt op de eigen website van Regio Noord-Veluwe.
  • Het Sprintteam gebruikt de waardevolle leerpunten uit de bijeenkomst bij de conceptuele ontwikkeling van de VRN
  • Het Sprintteam zal de voormalige Zuiderzeekust als pilotgebied inzetten bij de ontwikkeling van de VRN met als ambitie nog voor de zomervakantie hieraan een vervolg te geven.

Veluwebreed en vraaggericht – 25 januari

Zo’n 50 betrokkenen op de Veluwe ontmoetten elkaar in restaurant de Houtzagerij, onderdeel van De Wije Werelt in Otterlo. Na een uiteenzetting van de programmamanager voor de Gebiedsopgave Floris Gerritsen over hoe het gaat met de VeluweAgenda en een uitleg over het Veluws Recreatief Netwerk gingen de deelnemers zélf aan de slag. De vraagstukken in de deelgroepen richten zich op het kijken naar de opdracht met de bril van de héle Veluwe maar ook met de bril van de bezoeker. Vanwege de enorme rijkdom op de Veluwe als het gaat om natuur, landschap, erfgoed en recreatieve voorzieningen zijn we met elkaar geneigd om te veel te organiseren vanuit het brede aanbod. Maar wil de bezoeker ons aanbod wel? Of zoekt hij toch net iets anders? En is er voldoende samenhang vanuit het perspectief van de bezoeker? Vanuit de deelgroepen kwamen tal van suggesties en ideeën binnen die gebruikt gaan worden voor het verder uitwerken van het Veluws Recreatief Netwerk. De zogenaamde ‘merkarchitectuur’ maakt daar onderdeel van uit.

Later in het jaar volgen meer werkateliers. Niet uitgenodigd en toch geïnteresseerd? Laat u op de verzendlijst zetten…