Provincie ondertekent Regiodeal: hoe nu verder?

Gisteren – maandag 13 juli – heeft de provincie de Regio Deal Veluwe ondertekend. Een belangrijk moment voor alle Veluwse partners die de afgelopen tijd een enorme inzet leverden aan het realiseren van de projectvoorstellen. Er ligt nu een samenhangend pakket waarmee een forse impuls gegeven kan worden aan de doelen van programma Vitale Vakantieparken en Gebiedsagenda Veluwe op 1.

Het Rijk stelt in totaal 12,5 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Veluwe. Provinciale Staten van Gelderland heeft ingestemd met de garantstelling voor hetzelfde bedrag. Daarmee komt 25 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van belangrijke Veluwse projecten. Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Deze Regio Deal Veluwe is onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Midden in de COVID-19 crisis. Er is veel digitaal vergaderd en heel hard gewerkt vanuit huis. Ik ben trots op alle inspanningen en dit prachtige resultaat. En ik ben heel blij dat Den Haag het belang van de Veluwe ziet en daar dus ook echt in wil investeren.”

Onze Veluwse partners werkten onder andere aan projectvoorstellen gericht op het creëren en opwaarderen van ‘ontvangstlocaties, duurzame mobiliteit en een voorstel voor ‘Hét vakantiepark van de toekomst’, meerdere projecten gericht op het versterken van natuur- en recreatiewaarden (Staverden, Soerens Beekdal, revitalisering vakantieparken) en een uitnodiging aan het rijk om de komende jaren gezamenlijk belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Eind juni hebben de partners van Vitale Vakantieparken en de Veluwe Alliantie de definitieve teksten van de Regiodeal geaccordeerd, waarna deze door de provincie ondertekend konden worden.

Persbericht
In een persbericht – gisteren naar alle media verstuurd – schrijft de provincie:
‘De samenwerking resulteert in een integrale, duurzame aanpak die de Veluwse economie, leefomgeving en de natuur sterker en veerkrachtig moeten maken. Want dat is de opdracht die Den Haag aan deze deal meegeeft. De plannen moeten echt iets toevoegen voor de toekomstige inrichting van de regio. En vragen dus om brede benadering van de vraagstukken. Zo is toerisme belangrijk voor de regionale economie, maar zorgen toeristen ook voor druk op de natuur en leefbaarheid. De Regio Deal Veluwe zet daarom onder andere in op de optimalisering van het ruimtegebruik. Verschillende partijen werken actief samen aan beheer en herstel van de natuur en het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische infrastructuur. Er wordt onder meer gewerkt aan duurzame mobiliteit en er worden verouderde recreatieparken gerevitaliseerd in combinatie met natuurherstel. De bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd met logische toegangspoorten naar de Veluwe. Bij hét Vakantiepark van de Toekomst gaat het om een fysieke én virtuele plek waar ondernemers, overheden en onderwijs samenwerken bij de totstandkoming van het meest circulaire, klantvriendelijke, veilige en toekomstbestendige park dat denkbaar is.

Met de invulling van de Regio Deal Veluwe wordt een extra impuls gegeven aan de uitvoering van Veluwe-op-1 en Vitale vakantieparken die ook naadloos aansluit op bestaande provinciale programma’s. Neem het Coalitieakkoord 2019-2023, omgevingsvisie Gaaf Gelderland en de Gelderse Maatregelen Stikstof. Verschillende plannen voortkomend uit deze regiodeal zijn nog in ontwikkeling. Wel is duidelijk dat dat een verantwoord ruimtegebruik hoog op de agenda staat. Met het oog op een goed beheer en herstel van de natuur. Ook wordt verloedering op vakantieparken verder aangepakt. Tenslotte krijgt de Veluwse natuur een flinke impuls. Versnipperde natuurgebieden worden met elkaar verbonden en waar mogelijk wordt nieuwe natuur
aangelegd. Om de uitvoering op de Veluwe te regelen is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin provincie en regio partijen afspraken maken over de wijze waarop de uitvoering gaat plaatsvinden. De provincie is de contractpartner van het Rijk en staat garant voor de cofinanciering en de correcte en zorgvuldige uitvoering van de regiodeal. De verwachting is dat de middelen vanaf begin november beschikbaar zijn en dat er dan ook concrete aanvragen voor bijdragen gedaan kunnen worden. De komende maanden zullen de projecten waar tot nu toe aan gewerkt is verder worden uitgewerkt.’

Op de foto van links naar rechts: Henk Lambooy (burgemeester van Putten en voorzitter van de stuurgroep Vitale Vakantieparken), Luc Berris (adjunct-directeur Natuurmonumenten namens de Veluwe Alliantie), Peter van ’t Hoog (gedeputeerde Gebiedsagenda Veluwe), Maarten van Vierssen (wethouder van Apeldoorn, en vertegenwoordiger voor de Veluwse gemeenten).