Waar staan we met VeluweAgenda 1.0?

illustratie-veluweagenda-01In oktober tijdens het Veluwe Congres in Arnhem werd hij gepresenteerd: de VeluweAgenda 1.0, een breed gedragen uitnodiging aan alle Veluwse partijen om bijdragen te leveren aan de kwaliteit van de Veluwe. Een uitnodiging gericht op het zoeken naar de balans tussen natuurbescherming en recreatieve aantrekkelijkheid. Deze VeluweAgenda is intussen besproken op veel plaatsen. Alle partijen binnen de Bestuurlijke Begeleidingscommissie hadden de taak om hun achterban te polsen. Niet met de vraag: ben je het ermee eens? Maar meer met de vraag: voel je je uitgenodigd door deze agenda en wat zou jij graag onder handen willen nemen?
Nauw betrokken bij dat proces zijn de ambtelijk trekker en de programmamanager voor de Gebiedsopgave Veluwe: Jan de Kleuver en Floris Gerritsen. Tijd voor een gesprek met beide heren.

Aanvullingen uit de consultatieronde

Wat zijn de reacties zoal uit het veld die jullie tegenkomen op je ronde langs directietafels, besturen, raden en colleges? Jan de Kleuver: “Men ziet de goede kanten van de agenda, komt daar veel in tegen van wat men herkent, ook als eigen speerpunt. Toch zijn er zaken die worden aangevoerd omdat ze sterker kunnen, misschien zelfs te weinig aandacht hebben gekregen. Zo zijn er veel mensen die ons erop wijzen dat de urgentie om aan de slag te gaan op de Veluwe hoog is. Niets doen maakt dat we verder weg zakken, de bedreiging om onder te sneeuwen ten opzichte van andere gebieden is groter dan dat we denken. We hebben de suggestie gekregen om jaarlijks een thema in de etalage te zetten en daar veel aandacht voor te genereren. Goed voor dat thema en goed voor de zichtbaarheid van waar we mee bezig zijn.
Een rode draad bij de reacties is dat men de systematische aanpak waardeert: zoeken naar een structuur waar we ook op de lange termijn mee verder kunnen werken. Dat heeft als nadeel dat je die niet direct terug ziet in concrete acties.”

Floris Gerritsen: “Het is wel benoemd in de VeluweAgenda maar te veel in de marge: betrek de eigen bewoners op de Veluwe meer bij de agenda. Zij zijn ook bezoeker, zij zijn ook gebruiker van het gebied: laat merken dat je ze serieus neemt in al je bespiegelingen. Verder is de rol van de agrarische sector als beheerder van veel grond op de Veluwe wel meer aandacht gebruiken.” Jan de Kleuver: “Verder worden wij erop gewezen dat het neerzetten van de Veluwe in de internationale markt toch echt anders is dan in de nationale markt. Het verschil in perspectief is wezenlijk voor de uitwerking van de VeluweAgenda. Dat heeft alles te maken met de insteek dat we meer vraaggericht naar de Gebiedsopgave moeten kijken dan aanbodsgericht.”

En wat gaan we nu doen?

Los van de VeluweAgenda is een meer concreet uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de projecten staan die in 2017 en soms daarna worden opgepakt. Floris Gerritsen: “In de VeluweAgenda benoemen we de ambitie: in 2025 de beste Veluwebeleving, en de zes programmalijnen om daar te komen. Aan de programmalijnen wordt gewerkt aan de hand van concrete projecten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor al die projecten maar houden ze wel goed in de gaten omdat ze een bijdrage leveren aan de ambitie. Bij de werkateliers heb ik een lijstje laten zien van concrete projecten waar op dit moment aan wordt gewerkt. In de Nieuwsbrief komen we regelmatig terug op zo’n project.”

Jan de Kleuver: “Naast de projecten wordt er ook gewerkt aan aspecten die van belang zijn voor de hele Veluwe en alle projecten. Een goede opbouw van de marketing bijvoorbeeld, maar ook aandacht voor de regelgeving. Sommige initiatieven in de recreatiesector hebben last van de strenge natuurregels. Kunnen we met elkaar een vorm vinden om ruimte te krijgen zonder dat het ten koste gaat van flora en fauna? Maar ook innovatie en de uitwisseling van kennis is iets dat wordt opgepakt in zogenaamde ‘Kenniswerkplaatsen’. Ze zijn er nog niet maar ze komen er zeker!” Floris Gerritsen: “De onderwijsinstellingen die actief zijn op de Veluwe laten zich ook zien tijdens de werkateliers. Zowel Saxion als de Wageningse Universiteit willen graag hun studenten inzetten om onderzoek te laten doen. Daar liggen kansen voor alle partijen.”

Voorbeelden van projecten vanuit de programmalijnen

 • Recreatieve zonering Veluwe
 • Gelders Arcadië – landgoederen in de Zuid-Veluwe
 • Digitale bereikbaarheid Veluwe
 • Optimalisatie fietsknooppuntensysteem
 • Optimalisatie Veluwse routenetwerken
 • Ontwikkeling openbaar vervoer naar en op de Veluwe
 • Herkenbare entrees: toeristische borden
 • Actieplan Vliegveld Lelystad
 • Electrische laadpalen auto en fiets
 • Gastheer van het landschap
 • Vitale vakantieparken